Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

1.  ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

        1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอกระนวนห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีเนื้อที่ทั้งหมด 53.39 ตารางกิโลเมตร
        1.2 อาณาเขต
                 ทิศเหนือ จดตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
                 ทิศใต้ จดตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
                 ทิศตะวันออก จดตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
                 ทิศตะวันตก จดตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
        1.3 ภูมิประเทศ
                 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นที่บางส่วนสูงๆต่ำๆและที่ราบลุ่มสลับกัน ดินเป็นดินร่วนปนทราย กรวด หน้าดินถูกชะล้างไปมาก มีอัตราการถูกน้ำกัดเซาะสูงมากขาดความอุดมสมบูรณ์
        1.4 จำนวนหมู่บ้าน
                 ตำบลห้วยโจด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน คือ

 

หมู่      หมู่บ้าน      ผู้ใหญ่บ้าน
1  บ้านแสนสุข  นายอำนวย แก้วหล้าแสง
2  บ้านโสกเสี้ยว  นายธัชชัย กันทรพันธ์
3  บ้านห้วยโจด  นายจรัญ วันสืบ
4  บ้านหนองแสง  นายสุริยา ต้นกันยา
5  บ้านโนนศิลา  นายอุทุมพร เพ็งใส
6  บ้านโป่งแค  นายทองสุข พินิจมนตรี
7  บ้านโนนสัง  นายประหยัด รักน้ำเที่ยง
8  บ้านนาฝาย  นายทองพูล คำภูเวียง
9  บ้านป่ารัง  นายสำรอง ต้นกันยา
10  บ้านโคกสะอาด  นายทรงศักดิ์ สมภาร
11  บ้านห้วยโจด  นายประไพบูลย์ ต้นกันยา

                 ประชากร มีจำนวนประชากรตามสำเนาทะเบียนราษฎร อำเภอกระนวน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,334 คน แยกเป็น เพศชาย 3,114 คน เพศหญิง 3,220 คน จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,504 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1  บ้านแสนสุข 82  171  167 338 
2  บ้านโสกเสี้ยว  257  518  539  1,057
3  บ้านห้วยโจด  146  234  263  497
4  บ้านหนองแสง  123  244  252  496
5  บ้านโนนศิลา 82  193   182  375
6  บ้านโป่งแค   90 167   210  368
7  บ้านโนนสัง  192  400  394  794
8  บ้านนาฝาย  219  517  540  1,057
9  บ้านป่ารัง  78  191  161  352
10  บ้านโคกสะอาด  110  214  233  447
11  บ้านห้วยโจด  125  256  288  553
 รวม  1,504  3,114  3,220  6,334

 

                 ลักษณะภูมิอากาศ
                  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ
                  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน เมษายน
                  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - เดือน กันยายน
                  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - เดือน มกราคม 

 2. สภาพทางเศรษฐกิจ

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีที่ดินและแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเกษตรแบบใหม่มี ลำห้วยทรายลำห้วยโจด เป็นแหล่งน้ำสายหลักในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1,8589 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัสและพืชอื่นๆ ส่วนสัตว์เลี้ยงที่สำคัญทางเศรษฐกิจคือ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ดและปลา
         2.1 อาชีพ
                  อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อาชีพหลักคือ การทำนาและการทำไร่ ถือเป็นอาชีพที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมหลายอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนหลังจากเสร็จฤดูทำนา ทำไร่คือ จักสานกระติบข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำไร่นาสวนผสมรับจ้างเป็นต้น
         2.2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                   - ธนาคาร - แห่ง
                   - โงแรม - แห่ง
                   - ปั้มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
                   - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
                   - โรงสี 29 แห่ง (โรงสีขนาดเล็ก)

3. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
         วัด / สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
             1. วัดป่ากิตคุณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
             2. วัดสว่างวังหิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
             3. วัดสว่างบ้านห้วยโจด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
             4. วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
             5. วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
             6. วัดศิรีไชโย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
             7. วัดบ้านโนนสัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
             8. วัดไทรทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
             9. วัดศรีชมชื่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
             10. วัดป่าจันทรมณีภูกระแต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
             11. ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
         ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี มีประเพณีประจำท้องถิ่น เช่นเดียวกับชาวไทยอีสานทั่วไป
             1. ทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่
             2. บุญเดือน 3 บุญข้าวจี่
             3. บุญเดือน 4 บุญมหาชาติ
             4. บุญเดือน 5 บุญสงกรานต์
             5. บุญเดือน 6 บุญบ้องไฟ
             6. บุญเดือน 7 บุญบวช
             7. บุญเดือน 8 บุญเข้าพรรษา
             8. บุญเดือน 9 บุญข้าวประดับดิน
             9. บุญเดือน 10 บุญข้าวสาก
             10. บุญเดือน 11 บุญออกพรรษา
             11. บุญเดือน 12 บุญลอยกระทง
         งานบุญประเพณีที่สำคัญที่ถือว่าเป็นงานประจำปีที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คือ งานเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีงานบุญบ้องไฟ
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             บายศรีสู่ขวัญ จักสานไม้ไผ่
         พิธีกรรมต่าง ๆ
             ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การทำขวัญนาค ทำบุญอุทิศส่วนกุศล และมีดอนปู่ตา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนชุมชน มีข้อห้ามตามประเพณี เช่น การห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ เป็นต้น

 4. สภาพทางสังคม
         การศึกษา
             - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
             - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
             - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
             - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
             - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน - แห่ง
             - ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
         การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง ตำบลห้วยโจด มีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 คน และมีเด็กอนุบาล 3 ขวบ ปีละประมาณ 45 - 50 คน
         สาธารณสุข
             - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
             - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
             - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             - สถานีตำรวจ - แห่ง
             - สถานีดับเพลิง - แห่ง

5.  การบริหารพื้นฐาน
         5.1  การคมนาคม ( แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )
                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีสภาพคมนาคมทางบกอยู่ในขั้นดีบางส่วนและบางส่วนยังต้องก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง และลำเลียงพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด
                   - ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ( อำเภอ – ตำบล – หมู่บ้าน ) มีครบทุกหมู่บ้านแต่ยังต้องการปรับปรุงแก้ไข
                   - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนต้องการปรับปรุงแก้ไข 
          5.2  การโทรคมนาคม
                   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ( เอกชน )
                   - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 17 แห่ง ( โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน)
          5.3  การใช้ไฟฟ้า
                    ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน 11 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,438 ครัวเรือน
        5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   - ลำน้ำ,ลำห้วย 8 สาย
                   - บึง,หนองและอื่นๆ 15 แห่ง
                   - ฝาย 13 แห่ง
                   - บ่อน้ำตื้น 13 แห่ง
                   - บ่อโยก 30 แห่ง
                   - อื่นๆระบุ.....(ต้องการประปาเพิ่ม )......

6. ข้อมูลอื่นๆ
        ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          - ป่าไม้
          - แหล่งน้ำ
          - หิน